KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO

Na podstawie art. 13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest

KUL Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-681) przy ulicy Hoża 43/49/158, z którym można kontaktować się:

 • listownie na adres: 00-681 Warszawa, ul.Hoża 43/49/158
 • przez e-mail: biuro@kularch.pl

1. Dane osobowe pozyskane od Państwa będą przetwarzane w następujących celach:

 • marketingu bezpośredniego,
 • związanych z realizacją podpisanej umowy, porozumienia,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski i skargi,
 • przygotowywania i prowadzenia raportów/statystyk,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy bądź porozumienia.

4. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
 • podmiotom z grupy kapitałowej,
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • czasu obowiązywania umowy, porozumienia,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów stron,
 • czas niezbędny do realizacji na Państwa rzecz działań.

7. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.